GENERELLE BETINGELSER FOR KUNDER HOS SCHWARTZ & VON HALEN (DANMARK)

Senest opdateret: 28-08-2022

1. Selskabets identitet 

Schwartz & von Halen B.V.
Keizersgracht 482, 1017 EG Amsterdam, Holland

E-mailadresse: info@schwartz-vonhalen.dk
Telefonnummer: +31 (0)20 26 11 363
KvK-nummer: 77403398
Momsnummer: NL860997406B01

2. Generelle betingelser
2.1 Disse generelle betingelser gælder for alle varer, der udbydes af Schwartz & von Halen. Betingelserne er tilgængelige for alle og fremgår af Schwartz & von Halens hjemmeside. Et trykt eksemplar kan rekvireres ved henvendelse til os.
2.2 Når du afgiver en ordre, erklærer du dig samtidig indforstået med leverings- og betalingsbetingelserne. Schwartz & von Halen forbeholder sig ret til at ændre sine leverings- og/eller betalingsbetingelser, når gyldighedsperioden er udløbet.
2.3 Medmindre andet er aftalt skriftligt, anerkender Schwartz & von Halen ikke tredjemands generelle eller specifikke vilkår eller betingelser.
2.4 Schwartz & von Halen garanterer, at den leverede vare lever op til det aftalte og opfylder de specifikationer, som fremgår af tilbuddet.

3. Levering
3.1 Levering finder sted, så længe lager haves.
3.2 I henhold til reglerne om fjernsalg effektuerer Schwartz & von Halen ordrer inden for højst 4 dage. Hvis dette ikke er muligt (fordi den bestilte vare ikke er på lager eller ikke længere fås), eller der optræder forsinkelse af andre årsager, eller hvis en ordre ikke kan effektueres eller kun kan effektueres delvist, får køber besked senest 3 dage efter ordreafgivelsen og har i så fald ret til at annullere ordren, uden at dette udgør en misligholdelse af aftalen.
3.3 Medmindre det modsatte bevises, er Schwartz & von Halens leveringsforpligtelse opfyldt, når de af Schwartz & von Halen leverede varer er forsøgt leveret til køber en gang. Ved hjemmelevering tjener transportørens rapport, herunder angivelse af, at varerne er nægtet modtaget, som bevis for, at varerne er forsøgt leveret.
3.4 Alle tidsfrister, som fremgår af hjemmesiden, er vejledende. Der kan således ikke afledes nogen rettigheder af de nævnte tidsfrister.

4. Priser
4.1 Priserne vil ikke blive hævet i tilbuddets løbetid, medmindre dette nødvendiggøres af lovgivningsmæssige foranstaltninger, eller producenten i mellemtiden indfører prisstigninger.
4.2 Alle priser på hjemmesiden er med forbehold for tryk- og slåfejl. Der påtages intet ansvar for følgerne af tryk- eller slåfejl.
4.3 Alle priser på hjemmesiden er i danske kroner og inklusive 25 % moms.

5. Prøveperiode/fortrydelsesret
5.1 Ved forbrugerkøb i henhold til fjernsalgsloven (den nederlandske civillovbogs artikel 7:5) har køber ret til at returnere de leverede varer (eller en del heraf) inden for en periode på 60 dage uden at angive årsagen. Denne tidsfrist løber fra det tidspunkt, hvor de bestilte varer er leveret. Hvis køber ikke har returneret de leverede varer til Schwartz & von Halen efter udløbet af denne frist, er købet endeligt. Inden varerne returneres, har køber pligt til at underrette Schwartz & von Halen skriftligt herom inden for den 30-dages frist fra leveringsdatoen. Køber bærer bevisbyrden for, at de leverede varer er returneret rettidigt, f.eks. i form af en kvittering for forsendelse med posten. Returnering af varerne skal ske i originalemballagen (inklusive tilbehør og tilhørende dokumentation) og i ny stand. Hvis varerne er blevet brugt, belastet eller på nogen måde beskadiget hos køber, bortfalder den i dette stykke definerede ret til at ophæve aftalen. Med forbehold af det anførte i foregående sætning sørger Schwartz & von Halen for, at den fulde købspris inklusive de beregnede forsendelsesomkostninger refunderes til køber, senest 5 dage efter at returforsendelsen er modtaget. Udgifterne til returnering af de leverede varer afholdes af Schwartz & von Halen. Køber kan returnere sine varer til det anførte svarordningsnummer.

6. Dataforvaltning
6.1 Når du afgiver en ordre hos Schwartz & von Halen, registreres dine oplysninger i Schwartz & von Halens kundedatabase. Schwartz & von Halen overholder loven om behandling af personoplysninger og videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand. Se vores datapolitik.
6.2 Schwartz & von Halen respekterer retten til privatlivets fred for hjemmesidens brugere og sikrer, at dine personoplysninger bliver behandlet fortroligt.
6.3 Schwartz & von Halen gør i visse tilfælde brug af en mailingliste. Alle mails indeholder en vejledning i, hvordan du sletter dig fra denne liste.

7. Garanti
7.1 Schwartz & von Halen garanterer, at de leverede varer opfylder kravene om brugbarhed, pålidelighed og levetid, således som disse med rimelighed er fastlagt af parterne i forbindelse med købsaftalen, og står dermed inde for fabriksgarantien for den vare, du har fået leveret.
7.2 Schwartz & von Halens garantiperiode er 365 dage fra leveringsdatoen. Schwartz & von Halen er dog aldrig ansvarlig for varernes endelige egnethed til hvert enkelt af købers anvendelsesformål eller for eventuelle anbefalinger vedrørende brug eller anvendelse af varerne.
7.3 Køber har pligt til at kontrollere de leverede varer omgående ved modtagelsen. Hvis den leverede vare viser sig at være forkert, uegnet eller mangelfuld, skal køber omgående (inden varen returneres til Schwartz & von Halen) informere Schwartz & von Halen skriftligt om de givne mangler. Eventuelle mangler eller fejlleverede varer skal og kan anmeldes skriftligt til Schwartz & von Halen senest 2 måneder efter leveringen. Returnering af varerne skal ske i originalemballagen (inklusive tilbehør og tilhørende dokumentation) og i ny stand. Denne reklamations- og returret bortfalder i sin helhed, hvis varen efter manglens konstatering er taget i brug, beskadiget, belastet og/eller videresolgt.
7.4 Hvis Schwartz & von Halen anser købers reklamation for berettiget, vil Schwartz & von Halen efter eget valg enten ombytte de leverede varer uden beregning eller indgå en skriftlig aftale med køber om erstatning, dog med det forbehold, at Schwartz & von Halens ansvar og dermed erstatningsbeløbet altid er begrænset til højst at kunne udgøre fakturabeløbet for de pågældende varer eller (efter Schwartz & von Halens valg) det maksimale beløb, som i det givne tilfælde dækkes af Schwartz & von Halens ansvarsforsikring. Ethvert ansvar for Schwartz & von Halens vedkommende for enhver anden form for skade er udelukket, herunder enhver form for supplerende erstatning og erstatning for indirekte tab, følgetab eller tab som følge af manglende indtjening.
7.5 Schwartz & von Halen hæfter ikke for tab, som skyldes en forsætlig handling eller tilsvarende bevidst skødesløshed fra ikke-ledende medarbejderes side.
7.6 Denne garanti gælder ikke, såfremt: A) og så længe køber misligholder aftalen med Schwartz & von Halen, B) køber selv har repareret og/eller ombygget de leverede varer eller har fået disse repareret eller ombygget hos tredjemand, C) de leverede varer er blevet udsat for unormale forhold eller på anden måde er blevet behandlet skødesløst eller i strid med Schwartz & von Halens anvisninger og/eller brugsanvisningen på emballagen, D) varernes uegnethed helt eller delvist skyldes regler, som er eller vil blive fastsat af myndighederne for de anvendte produkters art eller kvalitet.

8. Tilbud
8.1 Alle tilbud er uforpligtende, medmindre andet fremgår af tilbuddet.
8.2 Når køber accepterer et uforpligtende tilbud, forbeholder Schwartz & von Halen sig ret til at træde tilbage fra eller ændre tilbuddet inden for en frist på 3 hverdage fra modtagelsen af købers accept.
8.3 Mundtlige tilsagn er kun bindende for Schwartz & von Halen, når disse er bekræftet udtrykkeligt og skriftligt.
8.4 Schwartz & von Halens tilbud gælder ikke også automatisk for efterbestillinger.
8.5 Schwartz & von Halen er ikke bundet af sit tilbud, hvis køber burde have indset, at tilbuddet eller en del heraf indeholdt en åbenlys fejl eller slåfejl.
8.6 Tilføjelser, ændringer og/eller nærmere aftaler er først gældende, når de er aftalt skriftligt.

9. Aftale
9.1 Der er indgået en aftale mellem Schwartz & von Halen og en kunde, når Schwartz & von Halen har vurderet ordrens gennemførlighed.
9.2 Schwartz & von Halen forbeholder sig ret til, uden at angive årsagen, at nægte at acceptere en ordre eller opgave eller udelukkende at acceptere denne på betingelse af, at forsendelsen finder sted på efterkrav eller efter forudbetaling.

10. Grafik og specifikationer
10.1 Al grafik (fotos, tegninger osv.) samt oplysninger om vægt, mål, farver, billeder af etiketter osv. på Schwartz & von Halens hjemmeside betragtes udelukkende som omtrentlige og vejledende og kan ikke danne grundlag for erstatning eller ophævelse af aftalen.

11. Force majeure
11.1 Schwartz & von Halen kan ikke holdes ansvarlig, såfremt og i det omfang dennes forpligtelser ikke kan opfyldes som følge af force majeure.
11.2 Med force majeure forstås enhver udefra kommende årsag og enhver omstændighed, som med rimelighed ikke bør være for Schwartz & von Halens risiko. Forsinkelser hos eller misligholdelse begået af Schwartz & von Halens leverandører, internetforstyrrelser, strømsvigt, forstyrrelser i e-mailudveksling, fejl eller ændringer i teknologi leveret af tredjemand, transportproblemer, strejke, statslige foranstaltninger, forsinkelser i forsyningen, forsømmelser begået af Schwartz & von Halens leverandører og/eller producenter eller af agenter, personalesygdom samt mangel på hjælpe- eller transportmidler betragtes udtrykkeligt som force majeure.
11.3 I tilfælde af force majeure forbeholder Schwartz & von Halen sig ret til at suspendere sine forpligtelser og har desuden ret til at bringe aftalen helt eller delvist til ophør eller til at kræve, at aftalens indhold ændres således, at det stadig er muligt at opfylde aftalen. Schwartz & von Halen er under ingen omstændigheder forpligtet til at betale erstatning eller konventionalbod.
11.4 Hvis Schwartz & von Halen ved force majeurens indtræden kun kan opfylde eller allerede har opfyldt sine forpligtelser delvist, har Schwartz & von Halen ret til separat at fakturere den del, der kan leveres eller allerede er leveret. Køber har i så fald pligt til at betale denne faktura, som var der tale om en separat aftale. Dette gælder dog ikke, hvis den del, der kan leveres eller allerede er leveret, ikke har nogen selvstændig værdi.

12. Ansvar
12.1 Schwartz & von Halen hæfter ikke for skader på køretøjer eller andre genstande, som skyldes forkert anvendelse af produkterne. Læs brugsanvisningen på emballagen inden brug, og/eller konsulter vores hjemmeside.
12.2 Det frarådes således på det kraftigste, at lædergelen anvendes til ruskindshandsker, da disse ikke er egnet hertil. Dette er angivet på lædergelen og fremgår også af lædergelens produktside. Schwartz & von Halen kan ikke holdes ansvarlig for skader på ruskindshandsker, som skyldes, at kunden har anvendt lædergel.

13.  Ejendomsforbehold
13.1 Alle varer, som er solgt og leveret til køber af Schwartz & von Halen, forbliver Schwartz & von Halens ejendom, så længe køber ikke har betalt Schwartz & von Halens tilgodehavender i henhold til aftalen eller forudgående eller efterfølgende lignende aftaler, så længe køber endnu ikke har opfyldt det, som er udført eller skal udføres i henhold til denne eller lignende aftaler, og så længe køber endnu ikke har betalt Schwartz & von Halens tilgodehavender, som skyldes manglende opfyldelse af sådanne forpligtelser, herunder tilgodehavender vedrørende bøder, renter og omkostninger.
13.2 De af Schwartz & von Halen leverede varer, som er omfattet af ejendomsforbeholdet, må kun videresælges som led i normal erhvervsmæssig virksomhed og må aldrig anvendes som betalingsmiddel.
13.3 Køber har ikke beføjelser til at pantsætte eller på anden måde lade andre tage udlæg i de varer, som er omfattet af ejendomsforbeholdet.
13.4 Køber giver allerede nu Schwartz & von Halen eller en af Schwartz & von Halen udpeget tredjemand sit ubetingede og uigenkaldelige samtykke til, når som helst Schwartz & von Halen ønsker at udøve sin ejendomsret, at betræde de steder, hvor Schwartz & von Halens ejendom på det givne tidspunkt måtte befinde sig, og afhente de pågældende varer der.
13.5 Såfremt tredjemand beslaglægger eller ønsker at stifte en ret over eller gøre krav på de varer, som er leveret med ejendomsforbehold, har køber pligt til at underrette Schwartz & von Halen herom så hurtigt, som det med rimelighed kan forventes.
13.6 Køber har pligt til at forsikre de varer, som er leveret med ejendomsforbehold, og holde disse forsikret mod brand, eksplosions- og vandskade samt tyveri, og til at fremsende policen på denne forsikring til Schwartz & von Halen på første anmodning.

14. Lovvalg og værneting
14.1Alle aftaler er underlagt nederlandsk ret.
14.2Tvister vedrørende en aftale mellem Schwartz & von Halen og køber, som ikke kan løses ved indbyrdes forhandling, behandles af den kompetente domstol i Amsterdam retskreds, medmindre Schwartz & von Halen foretrækker at lade tvisten behandle ved den kompetente domstol på købers bopæl, dog med undtagelse af tvister, som hører under byrettens kompetence.